บริษัทรับจ้างบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

สถานีบริการน้ำมัน

หน้าที่ของ BSA (สถานีน้ำมัน ปตท.)

1. เราจัดส่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานีน้ำมันของ ปตท. และอบรมให้พนักงานเข้าใจถึงกฎระเบียบต่างๆ ของ ปตท. รวมถึงให้ความรู้และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
2. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารสถานีน้ำมันปตท.ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค
3. เราจัดให้มีคณะทำงาน เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหา OIL LOSS อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย ที่ ปตท. กำหนด และบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานีน้ำมัน