Contractor, Enterprise System & Database Management

สถานที่ปฏิบัติงาน: ปตท.สนญ.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: จตุจักร, อำเภอ/เขต: จตุจักร, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายได้: 15,000 - 20,000 บาท OT
ลักษณะงาน: 1. ปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบ Infrastructure
2. ปฏิบัติงาน ในการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา (Corrective and Preventive Maintenance)
3. จัดทำ Daily Infrastructure Performance Report
4. สนับสนุนการทดสอบแผนฉุกเฉิน BCM รวมทั้งปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ.
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter