Asst. LAB (ผู้ช่วยพนักงานงานปฏิบัติการ)

สถานที่ปฏิบัติงาน: IRPCระยอง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: เชิงเนิน, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รายได้: 12,500 - 12,500 บาท
ลักษณะงาน: 1. ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
2. วิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต
3. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสียจากระบบ waste water
4. จัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนก
5. รายงานผลการทดสอบที่ผิดปกติให้กับหัวหน้างานทราบ
6. ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 3
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter