พนักงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR)

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTT LNG
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รายได้: 15,000 - 18,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. วางแผนการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงงาน
2. ดำเนินการตามนโยบายบริษัทในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสัมคม
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน และงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
4. กำหนดแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆจากบริษัท ลงสู่ชุมชนให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
5. ดูแลและปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับชุมชน
6. การจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
7. กำหนดแผนงานประจำปี และจัดทำงบประมาณโครงการประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter