พนักงานปฏิบัติการคลัง

สถานที่ปฏิบัติงาน: คลังนำ้มันหล่อลื่น ปตท.พระโขนง
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: คลองเตย, อำเภอ/เขต: คลองเตย, จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ: เพศ ชาย
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขา ช่างอุตสาหกรรม,ไฟฟ้า,หรือสาขาอื่นๆ
รายได้: 12,000 บาท
ลักษณะงาน: 1.ดูแลไลน์การบรรจุภัณฑ์นำ้มัน,
2.ส่งตัวอย่างน้ำมัน,เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์
3.และงานอื่่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ: 1. เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท 2. เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย 2,000 บาท/ปี 3. ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน 500 บาทต่อครั้ง (ผู้ป่วยใน) 4. เครื่องแบบชุดทำงาน 3 ตัว/ปี

xzs

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter