พนักงานบัญชี / พนักงานธุรการบัญชี

สถานที่ปฏิบัติงาน: PTT GC, PTT Asahi, PTT LNG, TEX, สถาบันวิทยสิริเมธีวังจันทร์
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
ประสบการณ์: 0-3 ปี
รายได้: 15,000 - 20,000 บาท ค่าประสบการณ์ 5% ไม่เกิน3ปี
ลักษณะงาน: 1. ดูแลเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และบัญชีทรัพย์สินของบริษัท
2. ดูแลบัญชีทั่วไป งบการเงินและรายงานการทำงานต่างๆ
3. จัดเก็บข้อมูลการเบิก-จ่าย ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว
4. ดูแลเกี่ยวกับงบประมาณการของบริษัทในแต่ละวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
5. จัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับงานทางบัญชีที่รับผิดชอบ
จำนวน(อัตรา): 1
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter