พนักงานบริหารทั่วไป ( ประจำโรงงานระยอง )

สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: มาบตาพุด, อำเภอ/เขต: เมืองระยอง, จังหวัด: ระยอง
คุณสมบัติ: เพศชาย
อายุ 23 - 30 ปี
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และที่เกี่ยวข้อง
สาขาบริหารธุรกิจ และที่เกี่ยวข้องสามารถ Privot และวิเคราะห์ DATA ได้
สามารถใช้ Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
ติดต่อประสานงานได้ดี
ประสบการณ์: 1 - 3 ปี
รายได้: 15,000 - 20,000 บาท
ลักษณะงาน: 1. ประสานงานกับทีมงานในการ update ข้อมูลรถ ข้อมูลสัญญา ในระบบ Service Excellence และข้อมูล master data เพื่อเป็นข้อมูลกลางให้ทีมนำไปใช้งาน
2. จัดทำรวบรวม Scope of work สำหรับการให้บริการ Shared Service จัดทำค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน (ค่าเช่ารถ, ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน) พร้อมทั้งจัดทำ report ให้กับบริษัทในกลุ่ม
3. จัดทำข้อมูลรถจักรยาน สำรวจความต้องการของ user พร้อมทั้งบริหารสัญญาการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่
4. วิเคราะห์ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อใช้สำหรับการทำสัญญา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขสัญญาให้ดียิ่งขึ้น
5. จัดทำ report ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อ support การตั้งงบประมาณประจำปี
6. ตรวจนับ asset รถยนต์ประจำปี บริหารข้อมูล asset ในระบบ Asset Control Online ให้มีความถูกต้อง ยกเลิกเมื่อหมดอายุ การใช้งานและการขายรถยนต์ประจำปี
7. วิเคราะห์ข้อมูล feedback ของ user เพื่อนำมาปรับปรุงระบบ Service Excellence ตลอดจนการหาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยในการทำงานให้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter