ผู้ช่วยนักวิจัย 

สถานที่ปฏิบัติงาน: สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
ที่ตั้ง: ตำบล/แขวง: วังน้อย, อำเภอ/เขต: วังน้อย, จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
คุณสมบัติ: เพศ ชาย อายุ 21-27 ปี
วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์ /วิศวกรรม เคมี ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม พอลิเมอร์
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
รายได้: 21,000 บาท OT
ลักษณะงาน: - เตรียมสารเคมีสำหรับใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ - ดำเนินการสังเคราะห์พอลิเมอร์ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตแบบ Slurry phase - ทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ได้สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต polyolefins - ดำเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ - จัดทำบันทึกผลการทดสอบเพื่อรายงานผลนักวิจัยที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์
จำนวน(อัตรา): 2
สวัสดิการ:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter