บริษัทรับจ้างบริการครบวงจรด้วยบริการที่เป็นเลิศ
(OUTSOURCE SOLUTIONS WITH SERVICE EXCELLENCE)

ร้าน Daddy Dough

หน้าที่ของ BSA (Daddy Dough)

1. เราฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารร้าน Daddy Dough ก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละสาขา รวมถึงรายละเอียดในคู่มือมาตรฐานการบริหารงานร้านให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO90001 ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของ ปตท.
2. เราจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ได้มาตรฐาน และวัตถุดิบที่มีคุณภาพเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่ดีที่สุด
3. เรามุ่งให้ถึงความสำเร็จในงานบริหารร้าน Daddy Dough ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมุ่งส่งมอบความประทับใจในการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า