SERVICE EXCELLENCE : SERVICE CULTURE

เมื่อวันที่ 22-23 ก.ค. 60 BSA จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 ให้กับพนักงานธุรกิจบริการ พื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการโดย บก.บคท. ในหัวข้อ…

BSA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาริสต้า 2017

BSA ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาริสต้า 2017  มีผู้สมัครแข่งขัน บาริสต้า ปีนี้ 400 ท่าน โดยทาง ปตท. มีการแบ่งคัดเลือกเพื่อคัดเลือกผู้แข่งขันบาริสต้า…

SYNERGY START FROM YOU

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2559 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จัดสัมมนาให้กับผู้จัดการสาขา ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ของบริษัท…

Service Excellence

ในปี พ.ศ.2558 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาระดับพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในหัวข้อ service excellence เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพ…

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี

การมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2557 จากการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้มีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน 38 คน แบ่งตามระดับชั้นได้ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ทุน…